Algemene voorwaarden

Versie: juni 2015

Hier vindt u belangrijke informatie over inkopen bij Jupiduu - bij ons koopt u zonder risico's.

Kennisgeving van herroeping

Herroepingsrecht

U kan uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder reden in schriftelijke vorm (b.v. brief, fax, e-mail), of als u het voorwerp voor afloop van de termijn ontvangt, ook herroepen door het voorwerp terug te sturen. De termijn begint nadat u deze kennisgeving schriftelijk hebt ontvangen, echter niet voordat de ontvanger de goederen heeft ontvangen en ook niet voordat wij onze informatieplichten zijn nagekomen. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het de herroeping of het voorwerp tijdig te versturen. De herroeping moet aan Jupiduu – Designed for Kids, Bocholter Straße 1, 46499 Hamminkeln of per e-mail aan: info@jupiduu.com verstuurd worden. De goederen moeten teruggestuurd worden naar: Jupiduu - Designed for Kids, Bocholter Straße 1 46499 Hamminkeln. De koper neemt de kosten voor het terugsturen op zich.

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een geldige herroeping moet de prestaties van beide partijen gerestitueerd worden en eventueel gebruik ervan (b.v. intrest) afgestaan worden. Indien u de ontvangen prestaties en gebruiken (b.v. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of enkel in verslechterde toestand kan restitueren resp. afstaan, moet u ons een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van het voorwerp en voor de gebruiken ervan moet u enkel een schadevergoeding betalen voor zover de gebruiken of de verslechtering te wijten is aan omgang met het voorwerp die buiten de controle van de eigenschappen en werkwijze valt. Onder "controle van de eigenschappen en werkwijze" wordt het testen en uitproberen van de goederen verstaan zoals dat ook in winkels mogelijk en gebruikelijk is. Voorwerpen die als pakket verstuurd kunnen worden, moeten op onze kosten en risico teruggestuurd worden. Terugbetalingen moeten binnen 30 dagen uitgevoerd worden. De termijn begint voor u bij het verzenden van de herroepingsverklaring of het voorwerp, voor ons vanaf de ontvangst daarvan.

Einde van de kennisgeving van herroeping

Afsluiten van het contract

Het koopcontract wordt afgesloten bij levering van de goederen, bij betaling met kredietkaart, PayPal, giro-overschrijving of overschrijving op rekening met ontvangst van de vraag tot betaling die u van ons ontvangen hebt.

Levering

Bestelling en levering zijn mogelijk binnen Duitsland en lidstaten van de EU. Onze prijzen worden in euro weergegeven en zijn inclusief de wettelijke BTW.

Verzendingskosten

Bij bestelling in onze shop moeten er geen verzendingskosten betaald worden. Wij leveren alle glijbanen gratis!

Betaling

Betaling is in principe mogelijk met kredietkaart, Paypal, giro-overschrijving of overschrijving op rekening. Ter verzekering van het kredietrisico houden wij ons overeenkomstig met de solvabiliteit het recht voor de levering die u gevraagd hebt, enkel met kredietkaart uit te voeren. Dit werd u tijdig op voorhand gemeld.

Eigendomsverklaring

De goederen blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn.

Garantie

Indien geleverde goederen duidelijke materiaal- of productiefouten bevatten, waaronder ook transportschade valt, meld dan zulke fouten aan ons of aan de medewerker van de logistieke partner die u het artikel bezorgt. Indien u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. Voor alle gebreken aan de koopwaar die voorkomen tijdens de wettelijke garantietermijn gelden volgens uw keuze de wettelijke claims op rectificatie, reparatie van gebreken / nieuwe levering alsook - indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn - verdere claims op vermindering of afstand alsook daarnaast op schadevergoeding, inclusief schadevergoeding in de plaats van dwang alsook vergoeding van vergeefse kosten.

Niet-leverbare goederen

Indien een artikel niet geleverd kan worden, delen we u onmiddellijk mee dat het artikel niet beschikbaar is en betalen we u ontvangen tegenprestaties onmiddellijk terug.

Afwijzing van aansprakelijkheid voor externe links

We verwijzen op onze pagina's met links naar andere webpagina's. Voor dergelijke links geldt: we verklaren uitdrukkelijk dat we geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de links. Om die reden distantiëren we ons uitdrukkelijk van de inhoud van de links van derden en eigenen we ons deze inhoud niet toe. Deze verklaring geldt voor alle weergegeven links en voor de inhoud van de pagina's waarnaar de links verwijzen.

Portretrechten

Alle portretrechten en meetgegevens worden bewaard door Jupiduu – Designed for Kids of zijn partners. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming.